Līguma versija Nr.1/2021

14.05.2021.


DISTANCES LĪGUMSLīguma puses un vispārīgā informācija


Šis līgums tiek slēgts starp SIA “REMANG”, reģistrācijas numurs: 40003959975, juridiskā adrese: Rīga, Augusta Dombrovska iela 43-14, LV-1015 (turpmāk - Izpilditājs), no vienas puses, un fizisku rīcībspējīgu personu vai juridisko personu (turpmāk – Pasūtītājs), kura izmantojot interneta vietnē www.remang.lv (turpmāk – Interneta vietne) sadaļā “Pakalpojumi un Cenas” pieejamo pakalpojumu pirkšanas formu, izsaka vēlmi iegādāties, pasūta vai iegādājas jebkuru no Interneta vietnes sadaļā “Pakalpojumi un Cenas” iekļautajiem Pakalpojumiem, no otras puses (abi kopā turpmāk saukti – Puses), noslēdz šo Distances līgumu (turpmāk – Līgumu).1. Pakalpojumu pasūtīšanas, piegādes un apmaksas vispārīgie noteikumi.


1.1.Pārdevējs Interneta vietnē piedāvā un piedāvās dažāda veida pakalpojumus, kas pieejami zem Pārdevēja Interneta vietnes sadaļas “Pakalpojumi un cenas”.

1.2. Pasūtītājs var iegādāties pakalpojumu:

1.2.1. video koplietošanas tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnes Youtube saistītu funkciju un to īpašību, konsultātīvā rakstura pakalpojumu, kurš tiks piegādāts izmantojot audio vai video faila formātu vai eletroniski sagatavotu tekstuālo failu, kas tiks nosūtīts uz Pasūtītāja norādīto elektronisko e-pasta adresi pakalpojuma pasūtīšanas un apmaksas brīdī.

1.3. Pārdevējs pašreiz Interneta vietnē piedāvā Pakalpojumus tikai par vienreizēju samaksu (bez regulāro maksājumu rakstura).

1.4. Lai iegādātos Pakalpojumus, Pasūtītājam ir saistoši turpmāk minētie noteikumi:

1.4.1. Pakalpojumu noformēšanu un pirkšanu īsteno, veicot apmaksu ar maksājuma karti, ko var noformēt 24 stundas diennaktī;

1.4.2. Pasūtītājs Interneta vietnē iepazīstas ar Pakalpojumu, tā aprakstu, un cenu, kā arī pats izvēlas sev interesējošo Pakalpojumu saskaņā ar tā nosaukumu; Pasūtītājs veic klikšķi uz interesējošā Pakalpojuma nosaukuma, pēc kā Interneta vietnē tiek piedāvāts pakalpojuma apraksts ar Pakalpojuma būtisko informāciju. Pasūtītājs novērtē konkrētā Pakalpojuma piemērotību savām vajadzībām;

1.4.3. ja Pasūtītājs vēlas iegādāties Pakalpojumu, jāveic klikšķis uz komandas “Pievienot grozam”, pēc kā Pasūtītājs var atlasīt vēl citus Pakalpojumus,vai arī pabeigt izvēlētā Pakalpojuma iegādi;

1.4.4. lai pabeigtu jau izvēlēto Pakalpojuma iegādi, jāveic klikšķis uz pirkuma groza piktogrammu Interneta vietnes izvēlnes paneļa labajā pusē, kur jābūt redzamai kopējā iepirkuma groza pirkuma summai; atverot iepirkuma groza sadaļu Interneta vietnes, jaunā izklājlapā tiek atspoguļoti visi Pasūtītāja izvēlētie un iepirkuma grozā ievietotie Pakalpojumi, katra Pakalpojuma vienas vienības cena, daudzums un Pakalpojumu kopīgā visu vienību summa;

1.4.5. ja Pasūtītājs vēlas mainīt pirkumu, iepirkuma grozā pirms apmaksas veikšanas var koriģēt Pakalpojuma daudzumu (to samazinot vai palielinot), klikšķinot uz bultiņām. Pēc Pakalpojumu skaita koriģēšanas darbības jāklikšķina uz komandu “Atjaunināt grozu”. Gadījumā, ja konkrētā Pakalpojuma skaits iepirkuma groza sadaļā tiks samazināts līdz nullei un atjaunināts, iepirkumu grozs būs tukšs un tad Pakalpojumu izvēle jāsāk no jauna;

1.4.6. ja Pasūtītājs vēlas iegādāties izvēlēto Pakalpojumu, jāklikšķina “Turpināt noformēt pirkumu”. Interneta vietnē atveras pieteikuma forma “Pasūtījuma noformēšana”, kurā jāaizpilda obligātie, bet pēc Pasūtītāja izvēles arī fakultatīvie datu lauki. Informācija par personas datu apstrādi iekļauta attiecībā uz iesniegtajiem personas datiem ir iekļauta Pārdevēja privātuma politikā;

1.4.7. pērkot jebkuru no pakalpojumiem, Pasūtītājs izvēlas maksājuma veidu - maksājums ar maksājuma karti. Apmaksu nevar veikt, kamēr Pasūtītājs neapstiprina, ka piekrīt šā Līguma noteikumiem (pēc šī Līguma izlasīšanas interneta vietnē, ieliekot atzīmi pie apliecinājuma “ Piekrītu lietošanas noteikumiem un lietošanas noteikumiem”); 

1.4.8. Veicot apmaksu ar maksājuma karti, uz Pasūtītāja epasta adresi tiek automātiski nosūtīts rēķins elektriniskā formātā, kurā būs iekļauta tā informācija, kas tika norādīta aizpildot formu sadaļā “Pasūtījuma noformēšana".

1.4.9. Noslēgtos līgumus Pasūtītājam vēlāk nav iespējams apskatīties Interneta vietnē un Līguma apliecinājums ir līgums-rēķins elektroniskā formātā.


2. Pušu tiesības un pienākumi

2.1.Pasūtītājs apņemas:

2.1.1. pirms katra pasūtījuma veikšanas iepazīties ar Interneta vietnes Līguma Noteikumiem, izvēlētā pakalpojuma aprakstu un Privātuma, kā arī sīkdatņu politiku;

2.1.2. noformējot jebkuru Pakalpojuma pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt Pakalpojumu pilnā apmērā un sagatavot rēķinu;

2.1.3. apmaksāt Pakalpojumu saskaņā ar Interneta vietnes apmaksas noteikumiem;

2.1.4. veikt Pakalpojuma apmaksu ar maksājuma karti, kas tiesiski pieder Pasūtītajam, lai

izslēgtu varbūtību izmantot citas personas maksājuma karti un citas personas datus bez tās personas piekrīšanas.

2.2.Pasūtītājam ir tiesības:

2.2.1. saņemt Pakalpojumu atbilstoši veiktajam Pakalpojuma aprakstam un prasībām;

2.2.2. neskaidrību gadījumā Pakalpojuma sniegšanas vērsties pie Pakalpojuma

sniedzēja ar jautājumiem rakstot uz [email protected];

2.2.3. izmantot šajā Līgumā noteiktās Pasūtītāja iespējas.

2.2. Pārdevējs apņemas:

2.2.1. izpildīt Pakalpojumu un iesniegt Pasūtītājam informāciju, kas paredzēti izvēlētā Pakalpojuma saturā, saskaņā ar Pakalpojuma aprakstu;

2.2.2. sniegt pilnīgu informāciju par Pakalpojumu;

2.2.3. savlaicīgi informēt (arī elektroniski) Pasūtītāju par Pakalpojuma pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja Pakalpojuma pasūtījuma izpildes laikā mainās Pakalpojuma izpildes termiņi vai Pakalpojuma sniegšanas vieta;

2.2.4. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par saņemto Pakalpojumu un sniegt Pasūtītājam rakstisku atbildi pēc būtības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

2.2.5. ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā.

2.3. Pārdevējam ir tiesības:

2.3.1. pēc Pakalpojuma pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā uz norādītajiem kontaktiem sazināties ar Pasūtītāju, lai precizētu Pakalpojuma pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Pakalpojumu vai Pasūtītāju;

2.3.2. neuzsākt Pakalpojuma pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta Pakalpojuma apmaksa;


3. Pretenziju izskatīšanas kārtība.

3.1. Pretenzijas Pārdevējam drīkst izteikt tikai Pasūtītāji, kuri veikuši Pakalpojuma apmaksu Pārdevējam. Personas, kuras apmeklē Interneta vietni, bet nav veikušas pieteikšanos Pakalpojumam, var sniegt tikai ierosinājumus nosūtot uz [email protected].

3.2. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, Pasūtītājam jāvēršas pie Pārdevēja ar attiecīgu rakstiski noformētu iesniegumu, to nosūtot ar ierakstītu vēstuli uz Pārdevēja juridisko adresi.

3.3. Pārdevējs 10 (desmit) dienu laikā izskata saņemto pretenziju un gadījumā, ja Pārdevējs atzīst atbilstoši Līguma 1.punktam iesniegto Pasūtītāja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs 1 (viena) mēneša laikā no minētās pretenzijas saņemšanas dienas veic visas nepieciešamās darbības, lai Pasūtītāja pretenzijā minētos iebildumus novērstu.

3.4. Pārdevējs atbild arī uz neparakstītu iesniegumu pēc būtības (piemēram, epasta formā vai telefoniski), taču šādā gadījumā netiek izsniegti personas dati, netiek noformēts pieteikums dalības maksas atmaksai, kā arī netiek realizētas atteikuma tiesības vai citi personīgi risināmi jautājumi.


4. Atbildība un strīdu izšķiršana.

4.1. Pusēm izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu rezultātā (piemēram, Pasūtītājam tiek atslēgts interneta tīkls vai tml).

4.2. Pārdevējs neatbild un negarantē par Pakalpojuma atbilstību jebkādām Pasūtītāja subjektīvajām vēlmēm vai izmantošanas mērķiem. Pārdevējs neatbild, ja Pasūtītājs savas tiesības neizmanto vai izmanto neatbilstoši.

4.3. Pakalpojuma saturs ir atbilstošs tā iegādes datumā. Pārdevējs neatbild par jau iegādātā un izmantotā satura atjaunošanu pēc Pakalpojuma iegādes vai sniegšanas, ja pēc satura iegādes ir grozīti Eiropas Savienības vai Latvijas normatīvie akti, Datu valsts inspekcijas vai tiesu prakse, kura rezultātā Pakalpojuma saturs daļēji vai pilnībā atšķirtos. Šim mērķim Pārdevējs turpmāk piedāvā iegādāties atjauninātu Pakalpojumu.

4.4. Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa tos atlīdzināt. Visos gadījumos Pakalpojuma sniedzēja atbildība nepārsniedz Pasūtītāja samaksāto naudas summu Pārdevējam konkrētā Pakalpojuma ietvaros.


5. Strīdu izšķiršana.

5.1. Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pusēm var rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses vienojas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem var tikt nodots izšķiršanai tiesā.

5.2. Ja Pārdevējs atzīst Pasūtītāja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Pasūtītājs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Pasūtītāju neapmierina Pakalpojuma sniedzēja piedāvātais strīda risinājums, Pasūtītājam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas vai arī vērsties pret Pārdevēju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


6. Atteikuma tiesības.

6.1. Pasūtītājam, kā patērētājam, ir tiesības ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pakalpojuma pasūtījuma noformēšanas (izrakstīts/nosūtīts rēķins), atteikties no šī Līguma, neminot iemeslu, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas, izņemot gadījumus, kad Pakalpojuma sniegšana ir pabeigta atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, atteikuma tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo Līgumu nav Iespējamas. 

6.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Līguma noslēgšanas dienas, t.i. ar brīdi, kad Pasūtītājs sadaļā “Pasūtījuma noformēšana” ir veicis Pakalpojuma pasūtījumu, noklikšķinot uz “Veikt pasūtījumu”. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Pasūtītājs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

6.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pasūtītājam jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot Pārdevējam uz e-pastu: [email protected] brīvas formas paziņojums par vēlēšanos atteikties no Pakalpojuma, norādot vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

6.4. Ja Pasūtītājs izmanto atteikuma tiesības savlaicīgi, šis Līgums tiek izbeigts un Pārdevējs atmaksā Pasūtītājam no viņa saņemtos maksājumus ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ticis informēts par lēmumu atteikties no Līguma. Atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pasūtītājs izmantojis sākotnējam darījumam.

6.5. Pārdevējs, saņemot atteikuma pieteikumu, nekavējoties paziņo Pasūtītājam par tā saņemšanu, nosūtot paziņojumu brīvā formā norādīto e-pasta adresi.

6.6. Pasūtītājs var iepazīties ar papildu informāciju par atteikuma tiesību īstenošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā: http://www.ptac.gov.lv.


7. Citi noteikumi.

7.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pasūtītājs atbilstoši Līguma noteikumiem ir veicis Pakalpojuma pasūtījumu, Pasūtītājam ir nosūtīts rēķins un veikta apmaksa ar maksājuma karti. Līgums ir noslēgts uz laiku līdz saistību izpildei.

7.2. Pasūtītājs, pirms apmaksas veikšanas, atzīmējot piekrišanu šā Līguma noteikumiem apliecina, ka visi Līguma noteikumi viņam ir skaidri saprotami, un uzņemas tos pildīt pilnā apjomā.

7.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt noteikumus, tos publicējot Interneta vietnes sadaļā Dīstances līgums. Pasūtītājam tiek piemērota to noteikumu redakcija, kas ir spēkā Pakalpojumu noformēšanas uzsākšanas brīdī.

7.4. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.5. Gadījumā, ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē pārējos šā Līguma noteikumus.


Pirkumu grozs